Regulamin

Za pośrednictwem strony julitaledzinska.eu możliwy jest zakup kart podarunkowych oraz wpłaty zadatku tytułem rezerwacji terminu sesji zdjęciowej /za realizację usługi sesji zdjęciowej.

Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Julita Ledzińska prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FP Julita Ledzińska z siedzibą w Warszawie (02-593)  przy ul. J.K. Chodkiewicza 6 lok. 34, NIP 7891047750, REGON 634445955.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@julitaledzinska.eu

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Julita Ledzińska

 

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem: https://julitaledzinska.eu

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://julitaledzinska.eu/regulamin/

Sprzedawca – FP Julita Ledzińska z siedzibą w Warszawie (02-593)  przy ul. J.K. Chodkiewicza 6 lok. 34, NIP 7891047750, REGON 634445955.

 

PAR. 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy:
  1. sprzedaży karty podarunkowej w formie pliku cyfrowego,
  2. rezerwacji terminu usługi sesji zdjęciowej (wpłata zadatku za sesję zdjęciową) na podstawie umów zawieranych na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym
 1. Sesje zdjęciowe są realizowane stacjonarnie w miejscu i w dniu ustalonym pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym lub Posiadaczem karty podarunkowej wskazanym w wiadomości przesyłanej na adres e-mail Kupującego lub Posiadacza karty podarunkowej.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy, Kupujących oraz Posiadaczy Kart Podarunkowych.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Ceny w Sklepie są cenami brutto w PLN, (nie zawierają podatku VAT – Zwolnienie z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT). Ceny nie zawierają kosztu dostawy.

PAR. 2 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Strona internetowa udostępnia usługi elektroniczne w postaci formularza zamówienia. Za świadczenie tej usługi Strona internetowa nie pobiera żadnych opłat.
 2. Powyższa usługa świadczona jest przez czas oznaczony, tj. czas, w którym Kupujący korzysta z formularza zamówienia w celu dokonania zamówienia.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

PAR. 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Aby dokonać zakupu Kupujący wybiera interesującą go kartę podarunkowa lub rodzaj sesji zdjęciowej i dodaje do koszyka.
 2. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. Na etapie składania zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja niniejszego Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i wybraną przez Kupującego ofertą sesji zdjęciowych lub kartą podarunkową.
 4. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych przez Kupującego.
 5. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Kupującego, Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją zamówienia.

PAR. 4 PŁATNOŚCI

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez Przelewy24.

PAR. 5 DOSTAWA

 1. Realizacja zamówienia obejmującego kartę podarunkową następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionej karty podarunkowej.
 2. Dostawa karty podarunkowej nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.
 3. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. powyżej, opłaconą kartę podarunkową uważa się za dostarczoną w całości Kupującemu.
 4. Karta podarunkowa w formie tradycyjnej (zapakowany wydrukowany voucher w formie upominku może zostać dodatkowo bezpłatnie odebrany osobiście w siedzibie Sprzedawcy, po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym i ustaleniu szczegółów odbioru osobistego.
 5. Dostawa zamówienia obejmującego rezerwację terminu sesji zdjęciowej następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości potwierdzającej termin sesji zdjęciowej wraz z adresem, w którym sesja zdjęciowa będzie realizowana nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania płatności.

Par. 6 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@julitaledzinska.eu
 2. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 3. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 4. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartą umową na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
   3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

PAR. 7 WYKORZYSTANIE KARTY PODARUNKOWEJ PRZEZ POSIADACZA

 1. Karta podarunkowa nie może być wymieniona na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części.
 2. Korzystanie z karty podarunkowej wymaga rezerwacji terminu sesji zdjęciowej w ramach jej ważności.
 3. W celu uzgodnienia dogodnego terminu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Przy dokonywaniu rezerwacji terminu sesji zdjęciowej należy podać imię i nazwisko osoby, która dokonała zakupu karty podarunkowej.
 5. W przypadku braku anulowania rezerwacji terminu sesji zdjęciowej telefonicznie, mailowo lub osobiście 24 godziny przed potwierdzonym terminem sesji zdjęciowej, karta podarunkowa zostaje uznana za zrealizowaną.
 6. W przypadku utraty lub zniszczenia karty podarunkowej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
 7. Posiadacz karty podarunkowej zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, gdy wartość zakresu świadczonych usług w trakcie sesji zdjęciowej będzie wyższa, niż zakres określony w karcie podarunkowej.
 8. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej w przypadku upływu terminu jej ważności.
 9. Wydanie karty podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Karta podarunkowa jest formą bonu towarowego różnego przeznaczenia.

PAR. 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczenie karty podarunkowej, realizację sesji zdjęciowej.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

PAR. 9 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem …

PAR 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie karty podarunkowej na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

PAR. 11 ZMIANY REGULAMINU

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

 

Przeczytałem/am i akceptuję